Mag een corporatie persoonsgegevens verwerken?

Een woningcorporatie heeft bepaalde persoonsgegevens van huurders en woningzoekenden nodig om haar wettelijke taken te kunnen uitvoeren, namelijk het verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet er altijd een grondslag zijn. De AVG maakt onderscheid tussen drie typen gegevens: gewone, bijzondere en strafrechtelijke gegevens.

Gewone persoonsgegevens

Onder gewone persoonsgegevens vallen zowel gegevens die direct identificerend zijn (zoals namen) als indirect identificeerbare gegevens die alleen in combinatie met andere gegevens tot een bepaalde persoon herleidbaar zijn (zoals het burgerservicenummer, geboortedatum en adres).

 

Gewone persoonsgegevens verwerken mag alleen als ten minste één van de zes AVG-grondslagen van toepassing is: uitvoering van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, bescherming van de vitale belangen, vervulling van een taak van algemeen belang, behartiging van de gerechtvaardigde belangen, toestemming van de betrokkene. De meest gebruikte grondslagen bij corporaties zullen zijn: uitvoering van de overeenkomst, wettelijke plicht, gerechtvaardigd belang en eventueel toestemming van de betrokkene.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast de reguliere persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn: gegevens over ras of etnische afkomst, religie, politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, biometrische gegevens (bijvoorbeeld vingerafdrukken of gezichtsafbeeldingen), maar ook het lidmaatschap van een vakbond.

 

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Deze gegevens mag je in principe niet verwerken, tenzij de verwerking een gerechtvaardigd doel heeft en voldoet aan ten minste één van de zes AVG-grondslagen en één van de tien wettelijke uitzonderingen zoals beschreven in artikel 9 van de AVG.

 

Lees meer over de tien uitzonderingen op het verbod op verwerken van bijzondere persoonsgegevens op de website van de AP.

Strafrechtelijke persoonsgegevens

Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die te maken hebben met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Hieronder vallen veroordelingen, mogelijk gegronde verdenkingen of gegevens die te maken hebben met een door de rechter opgelegd verbod voor onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Een voorbeeld is een zwarte lijst van huurders in verband met woonfraude of huurschulden.

 

Anders dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn strafrechtelijke persoonsgegevens onder de AVG een aparte categorie persoonsgegevens. Voor het verwerken ervan gelden extra strenge regels. In onder meer artikel 32 en 33 van de Uitvoeringswet AVG worden de uitzonderingen waarin je deze gegevens mag verwerken, beschreven. Een belangrijke daarvan is de bepaling dat organisaties deze gegevens onder voorwaarden mogen verwerken voor eigen doeleinden om te bepalen of zij personen hun producten/diensten willen leveren en ter bescherming van de belangen van de organisatie of medewerkers. Voor het delen van strafrechtelijke gegevens is een vergunning nodig.

 

Lees meer over het verwerken van strafrechtelijke persoonsgegevens op de website van de AP.